دریافت اعتبار نامه از وزارت آموزش و پرورش

اخباراخبار راشین الفبادریافت اعتبار نامه از وزارت آموزش و پرورش

شرکت راشین الفبا با تلاش همکاران خود موفق به دریافت اعتبارنامه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گردید. این اعتبار نامه که با بررسی های علمی و همچنین کیفی، از طرف دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش صادر .گردیده، نشان میدهد که کیفیت کالای تولیدی و نیز محتوای آموزشی آن نیز مورد تایید کارشناسان محترم قرار گرفته است.  برای دریافت اطلاعات بیشتر لینگ زیر را باز کنید:

http://standard.roshd.ir/content/1394